Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
18
151
53 / 47
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
9
168
39 / 61
14
199.5
48 / 52
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
29
185
66 / 34
Utah Jazz vs LA Clippers
Utah Jazz
LA Clippers
1
193.5
49 / 51
12
158.5
43 / 57
9
194
39 / 61
13
177
46 / 54
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
7
169.5
60 / 40
17
178
51 / 49
Halcones Xalapa vs Astros
Halcones Xalapa
Astros
3
178
54 / 46
11
155
42 / 58
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-9
177
57 / 43
-8
171.5
59 / 41
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-9
205
36 / 64
22
211
56 / 44
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
Honduras vs El Salvador
Honduras
El Salvador
14
147
47 / 53
Honduras vs Guatemala
Honduras
Guatemala
15
148
49 / 51
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
Japan vs Strong Group Ph
Japan
Strong Group Ph
-12
158
34 / 66
-19
156.5
30 / 70
-27
146
33 / 67
-7
154.5
39 / 61
30
162
74 / 26
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
10
188
42 / 58
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
22
160
59 / 41
24
162
61 / 39
-2
156.5
45 / 55
-29
163.5
41 / 59
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
22
176.5
58 / 42
3
207
55 / 45
-6
174.5
40 / 60
26
176.5
63 / 37
9
185
39 / 61
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
23
173.5
60 / 40
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
China Women vs Belgium (W)
China Women
Belgium (W)
-12
134
57 / 43
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
Germany vs Japan
Germany
Japan
18
168.5
53 / 47
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
9
173.5
40 / 60
France vs Canada
France
Canada
24
170
61 / 39