پیش بینی های ریاضیاتی و آمار فوتبال در بتیمیت

England Premier League (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
48
24
28
1
2 - 1
2.87
2.08
scattered clouds
Spain Segunda (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
36
35
29
1
1 - 0
1.61
2.78
scattered clouds
Germany 3.Liga (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
32
29
39
2
0 - 1
2.28
2.56
broken clouds
France National (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
49
25
26
1
2 - 1
2.67
2.04
clear sky
Italy Serie C Group A (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
36
26
38
2
1 - 2
2.62
2.63
13° broken clouds
Netherlands Eerste Divisie (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
38
17
45
2
2 - 3
5.56
2.22
10° broken clouds
68
21
11
1
3 - 0
2.52
1.47
clear sky
69
18
13
1
2 - 1
3.49
1.45
Scotland Championship (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
36
27
37
2
1 - 2
2.53
2.7
light snow
Paraguay Division Profesional (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
63
20
17
1
2 - 1
3.31
1.59
35° clear sky
39
30
31
1
1 - 0
2.21
2.56
31° clear sky
Panama LPF (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
45
30
25
1
1 - 0
2.01
2.22
31° overcast clouds
Honduras Liga Nacional (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
49
27
24
1
1 - 0
2.46
2.04
20° light rain
63
20
17
1
2 - 1
3.13
1.59
27° broken clouds
Brazil Campeonato Paulista (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
45
27
28
1
1 - 0
2.44
2.22
21° light rain
63
21
16
1
2 - 1
2.78
1.59
23° moderate rain
Uruguay Clausura (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
53
27
20
1
1 - 0
2.14
1.89
24° overcast clouds
52
28
20
1
1 - 0
2.01
1.92
68
22
10
1
1 - 0
2.18
1.47
26° clear sky
Argentina Copa de la Liga Profesional (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
45
39
16
1
1 - 0
1.3
2.22
28° broken clouds
42
32
26
1
1 - 0
1.9
2.38
42
23
35
1
2 - 1
3.49
2.38
36° scattered clouds
80
11
9
1
3 - 1
5.13
1.25
37° few clouds
Costa Rica Primera Division (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
72
19
9
1
3 - 0
2.5
1.39
19° clear sky
59
23
18
1
2 - 1
2.64
1.69
20° broken clouds
Ecuador Campeonato Nacional (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
65
22
13
1
2 - 1
2.51
1.54
24° light rain
Mexico Clausura (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
67
19
14
1
2 - 1
3.09
1.49
28° overcast clouds
69
18
13
1
2 - 1
3.12
1.45
52
25
23
1
2 - 1
2.57
1.92
18° overcast clouds
Colombia Primera A (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
37
26
37
1
2 - 1
2.74
2.7
15° moderate rain
19
21
60
2
1 - 2
3.12
1.67
20° light rain
73
15
12
1
2 - 1
3.88
1.37
12° light rain
Colombia Primera B (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
22
26
52
2
0 - 1
2.45
1.92
15° light rain
Copa do Brasil (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
61
39
0
1
1 - 0
0.93
1.64
30° few clouds
Nicaragua Clausura (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
75
17
8
1
3 - 0
2.71
1.33
25° clear sky
55
26
19
1
1 - 0
2.26
1.82
22° few clouds
South Korea K League 1 (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
68
20
12
1
2 - 1
2.56
1.47
13° light rain
32
32
36
2
0 - 1
1.9
2.78
moderate rain
Turkey 1 Lig (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
47
26
27
1
2 - 1
2.55
2.13
scattered clouds
35
27
38
2
1 - 2
2.57
2.63
12° clear sky
65
22
13
1
2 - 1
2.52
1.54
clear sky
Egypt Division 1 (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
29
27
44
2
0 - 1
2.44
2.27
15° light rain
12
19
69
2
1 - 2
2.73
1.45
20° clear sky
Slovenia Prva Liga (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
49
25
26
1
2 - 1
2.83
2.04
10° few clouds
Romania Liga I (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
34
25
41
2
1 - 2
2.91
2.44
light rain
56
31
13
1
1 - 0
1.69
1.79
clear sky
CAF African Youth Championship (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
63
19
18
1
2 - 1
3.74
1.59
Portugal Segunda Liga (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
63
23
14
1
1 - 0
2.49
1.59
19° light rain
Greece Super League 1 (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
6
18
76
2
0 - 1
2.34
1.32
11° broken clouds
Denmark Superligaen (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
59
24
17
1
2 - 1
2.54
1.69
clear sky
Sweden Cup (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
66
17
17
1
2 - 1
4.2
1.52
clear sky
Israel Premier League (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
83
13
4
1
3 - 0
3
1.2
15° light rain
Portugal Primeira Liga (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
56
27
17
1
1 - 0
2.11
1.79
16° clear sky
53
27
20
1
1 - 0
2.11
1.89
13° light rain
Germany Bundesliga II (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
33
25
42
2
1 - 2
2.96
2.38
clear sky
Belgium First Division A (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
33
26
41
2
1 - 2
2.74
2.44
overcast clouds
Italy Serie B (9)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
51
27
22
1
1 - 0
2.22
1.96
10° clear sky
27
33
40
2
0 - 1
1.77
2.5
14° clear sky
49
26
25
1
1 - 0
2.43
2.04
12° clear sky
58
24
18
1
2 - 1
2.61
1.72
clear sky
29
22
49
2
1 - 2
3.48
2.04
overcast clouds
30
36
34
0 - 0
1.56
2.78
11° few clouds
38
25
37
1
2 - 1
2.93
2.63
scattered clouds
51
26
23
1
1 - 0
2.37
1.96
10° few clouds
59
19
22
1
2 - 1
3.86
1.69
10° scattered clouds
Spain Primera Liga (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
58
25
17
1
1 - 0
2.46
1.72
overcast clouds
Japan J-League Cup (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
67
19
14
1
2 - 1
3.18
1.49
18° moderate rain
60
22
18
1
2 - 1
2.87
1.67
overcast clouds
Turkey Super Lig (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
30
23
47
2
1 - 2
3.39
2.13
Hungary NB I (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
29
29
42
2
0 - 1
2.2
2.38
clear sky
25
23
52
2
1 - 2
2.92
1.92
10° clear sky
Romania Liga II (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
Poland Cup (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
Italy Serie A (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
59
22
19
1
2 - 1
3.05
1.69
15° clear sky
England League 1 (6)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
8
15
77
2
0 - 3
3.28
1.3
broken clouds
38
26
36
1
2 - 1
2.63
2.63
scattered clouds
44
24
32
1
2 - 1
2.94
2.27
broken clouds
73
15
12
1
2 - 1
3.83
1.37
overcast clouds
45
27
28
1
1 - 0
2.32
2.22
light rain
41
26
33
1
2 - 1
2.7
2.44
broken clouds
England League 2 (5)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
46
26
28
1
2 - 1
2.63
2.17
overcast clouds
42
30
28
1
1 - 0
2.07
2.38
broken clouds
67
22
11
1
1 - 0
2.31
1.49
broken clouds
18
28
54
2
0 - 1
2.11
1.85
broken clouds
40
21
39
1
2 - 1
3.68
2.5
scattered clouds
England Championship (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
40
29
31
1
1 - 0
2.23
2.5
11° broken clouds
30
31
39
2
0 - 1
2
2.56
broken clouds
51
25
24
1
2 - 1
2.81
1.96
overcast clouds
England National League (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
43
25
32
1
2 - 1
2.92
2.33
light rain
37
23
40
2
1 - 2
3.33
2.5
clear sky
55
24
21
1
2 - 1
2.75
1.82
overcast clouds
63
27
10
1
1 - 0
1.86
1.59
broken clouds